Aelodaeth y Bwrdd Gwasanaethau Cymdeithasol

Enw

Sefydliad

Rôl

Cllr Nigel Daniels(Cadeirydd)

Arweinydd Cyngor Blaenau Gwent (Cadeirydd)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Dewi Jones

Gweithrediadau Torfaen GM & Blaenau Gwent

Tân ac Achub De Cymru

Diana Binding

Prif Weithredwr Cynorthwyol

Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru

Gill Richardson

Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Glyn Jones

Cyfarwyddwr Cyllid Dros Dro

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Guy Lacey

Pennaeth Coleg Glyn Ebw

Coleg Gwent

Huw Jakeway

Prif Swyddog Tân

Tân ac Achub De Cymru

Jeff Cuthbert

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd

Julian Williams

Prif Gwnstabl   

Heddlu Gwent

Jo Logan

Prif Swyddog Gweithredol

Tai Calon

Judith Paget

Prif Weithredwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Martin Featherstone

Prif Swyddog Gweithredol   

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent

Michael Evans

Pennaeth Tystiolaeth, Gwybodaeth a Chyngor

Adnoddau Naturiol Cymru

Neil Taylor

Pennaeth Perfformiad, Cynllunio a Phartneriaethau   

Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu 

Nicola Davies

Prif Weithredwr Cynorthwyol

Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Cymru

Rhodri Asby

Dirprwy Gyfarwyddwr ar gyfer Polisi Newid yn yr Hinsawdd ac Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru

Michelle Morris

Cyfarwyddwr Corfforaethol Arweiniol / Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig (dros dro)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Sarah Aitken

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan