Asesiad llesiant

Yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae'n ofynnol i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Blaenau Gwent gyhoeddi asesiad o lesiant ar gyfer yr ardal. Dylai hyn edrych ar bedwar maes llesiant:

  • Economaidd
  • Amgylcheddol
  • Diwylliannol
  • Cymdeithasol

Mae'r asesiad llesiant yn ddogfen dechnegol a ddefnyddir i roi gwybodaeth wrth ddatblygu'r blaenoriaethau y bydd cynllun llesiant yr ardal yn seiliedig arnynt. Cyhoeddir y cynllun hwn ym mis Ebrill 2018.

Nod y drafft asesiad hwn yw dangos cryfderau ac asedau pobl a chymunedau'r ardal. Mae hefyd yn anelu i ddisgrifio'r heriau a'r cyfleoedd sy'n ei wynebu'n awr ac yn y dyfodol a chaiff ei rannu gyda chi fel rhan o'n proses ymgynghori ffurfiol.

Hyd yma, cafodd y drafft asesiad wybodaeth o ddata, ymchwil sydd ar gael ac yn bwysig yr adborth a gawsom gennych yn ystod Cam 1 sioeau teithio "Y Blaenau Gwent a Garem" a gynhaliwyd gyda phartneriaid ar draws y Fwrdeisdref yn haf 2016.

Dymunwn eich hysbysu fod dogfennau yn cefnogi rhai o adrannau'r asesiad. Penderfynwyd peidio eu cynnwys yn y drafft hwn er mwyn bod yn gryno. Fodd bynnag, cânt eu cynnwys yn yr asesiad terfynol, yn amodol ar farn y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Yn bwysig, cafodd yr asesiad ei ddrafftio ar y cyd gyda'r partneriaid a gynrychiolir ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Rydym wedi dilyn y dull gweithredu yma i sicrhau y caiff y drafft asesiad ei lunio'n defnyddio arbenigedd, gwybodaeth a dirnadaeth rhanddeiliaid. Bwriadwn adeiladu ar y dull gweithredu yma ar ôl i ni ystyried yr adborth a gafwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori a ddaw i ben ar 28 Chwefror 2017.

During February 2017, Blaenau Gwent Public Services Board (PSB) Blaenau Gwent’s well-being assessment went out for formal consultation. Feedback received from residents, community groups, businesses, stakeholders, and other interested parties were received and used to further develop the contents of the document.

Blaenau Gwent’s published well-being assessment will now be used to inform the development of a local well-being plan for the area. The plan will look to develop collective well-being objectives that address the key challenges identified for the area. Blaenau Gwent’s Well-being plan will be published in 2018.

This is just the start of the journey, with the intention for Blaenau Gwent’s Public Services Board to continue strengthening the well-being assessment as a ‘live’ ongoing piece of work. We will also continue to have a conversation with residents, through the Blaenau Gwent We Want Engagement Programme, and will actively work in collaboration with partners to take forward the development of Blaenau Gwent’s well-being plan.

Blaenau Gwent Well-being Assessment

Mae’r Asesiad Llesiant yn cael ei gyfiethu ar hyn o bryd. The Well-being Assessment is currently being translated.