Thnyboatc8 Future Generations Commisioner

 

"Fy ngwaith i yw bod yn warchodwr cenedlaethau'r dyfodol. Mae hynny'n golygu helpu cyrff cyhoeddus a'r rhai sy'n gwneud polisi yng Nghymru i feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau"- Sophie Howe  - Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

Rydym yn gwybod y byddwn yn byw'n hirach, ond a ydym am fyw bywydau iach, actif ynteu a ydym yn mynd i fyw gyda salwch a chyflyrau iechyd hirdymor?

Mae gwir angen i gyrff cyhoeddus ganolbwyntio ar sut mae eu penderfyniadau yn mynd i gael effaith hirdymor, a gweithio gyda'i gilydd i atal problemau rhag digwydd, gan gydnabod na all unrhyw gorff cyhoeddus unigol ar ben ei hun ymateb i rai o'r heriau mawr (dolen) a wynebwn . Yn benodol, mae angen iddynt wrando ar bobl, cynnwys pobl, a deall y bywydau y mae pobl yn eu harwain.

Oherwydd os ydym yn deall yr hyn y mae pobl ei eisiau , yr hyn y maent ei angen a phryd maent ei angen , yna byddwn yn gallu  ymateb yn well fel sector cyhoeddus, i ddarparu gwell gwasanaethau cyhoeddus

Mae gennym i gyd ran i'w chwarae wrth adeiladu'r Gymru yr ydym am ei gweld yn y dyfodol. 

Rwyf eisiau gwrando , dysgu a'n herio ni gyd gyflawni hynny.

Rydym yn gwybod y byddwn yn byw’n hirach, ond a ydym am fyw bywydau iach, actif ynteu a ydym yn mynd i fyw gyda salwch a chyflyrau iechyd hirdymor?

 
Mae gwir angen i gyrff cyhoeddus ganolbwyntio ar sut mae eu penderfyniadau yn mynd i gael effaith hirdymor, a gweithio gyda’i gilydd i atal problemau rhag digwydd, gan gydnabod na all unrhyw gorff cyhoeddus unigol ar ben ei hun ymateb i rai o’r heriau mawr (dolen) a wynebwn.
Yn benodol, mae angen iddynt wrando ar bobl, cynnwys pobl, a deall y bywydau y mae pobl yn eu harwain.

 
Oherwydd os ydym yn deall yr hyn y mae pobl ei eisiau, yr hyn y maent ei angen a phryd maent ei angen, yna byddwn yn gallu ymateb yn well fel sector cyhoeddus, i ddarparu gwell gwasanaethau cyhoeddus

 
Mae gennym i gyd ran i’w chwarae wrth adeiladu’r Gymru yr ydym am ei gweld yn y dyfodol.
Rwyf eisiau gwrando, dysgu a’n herio ni gyd i gyflawni hynny.

 

" Bydd y 'Pum Dull o Weithio' wrth wraidd fy ngwaith, a gwaith fy nhim - byddwn yn ysgwyddo'r hyn yr ydym yn dymuno ei weld mewn eraill " Sophie Howe -  Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

 

Fy nyletswyddau cyffredinol yw:

 

" Hyrwyddo'r egwyddor datblygu cynaliadw, yn benodol i weithredu fel gwarcheidwad gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion ac annog cyff cyhoeddus i roi mwy o ystyriaeth i effaith hirdymor yr hyn a wneir ganddynt"

 

 

" Monitro ac asesu i ba raddau, y mae'r nodau llesiant a osodwyd  gan gyff cyhoeddus yn cael eu gwireddu"

 

Gallaf:

 

  • Ddarparu cyngor i gyff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.
  • Gynnal adolygiadau o sut mae cyrff cyhoeddus yn cymryd i Iystyriaeth effaith hirdymor eu penderfyniadau
  • Gweneud argymhellion yn dilyn adolygiad.

 Diffiniwyd diben fy sefydliad fel a ganlyn :

 Amlygu materion

 Amlygu'r materion pwysig ,yr heriau a'r cyfleoedd sy'n  wynebu  cenedlaethau'r  dyfodol

 Cefnogi a herio

 Cefnogi a herio cyrff cyhoeddus i feddwl am effaith hirdymor y pethau y maent yn eu gwneud

 Gweithio gyda'n gilydd

 Cefnogi a hero cyff cyhoeddus i feddwl am feddwl am effaith hirdymor yr hyn awneir ganddynt .

Gweithredu yn ogystal a thrafod

 Gweithredu yn ogystal a thrafod - ysgwyddo'r hyn yr ydym yn dymuno ei weld mewn eraill: