Yn 2010, bu partneriaid lleol ym Mlaenau Gwent yn cydweithio drwy broses i gynhyrchu 'Gwneud Gwahaniaeth: Y cynllun 20 mlynedd mawr ar gyfer Blaenau Gwent 2010 i 2030'. Y ddogfen yma oedd y Strategaeth Gymunedol ar gyfer Blaenau Gwent a baratowyd dan ofynion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009).

Mae'r strategaeth bwysig hon yn nodi llwybr a gytunwyd tuag at weledigaeth hirdymor ar gyfer ardal Blaenau Gwent.

Roedd hefyd yn amlinellu themâu allweddol i weithio tuag atynt, yn ogystal ag amlinellu'r hyn oedd angen ei wneud ar gyfer pob thema. Ni fwriedid i'r themâu hyn gynnwys holl gyfrifoldebau'r partneriaid, ond canolbwyntio ar y meysydd lle'r oedd angen i sefydliadau partner gydweithio i wella canlyniadau.

Ym Mlaenau Gwent, cafodd pum prif gynllun eu datblygu a'u gweithredu i helpu cyflawni'r bwriad a nodir yn 'Gwneud Gwahaniaeth: Y cynllun 20 mlynedd mawr ar gyfer Blaenau Gwent 2010 i 2030'. Y cynlluniau hyn oedd:

•             Strategaeth Dyfodol Iachach Blaenau Gwent 2011 i 2014

•             Cynllun Plant a Phobl Ifanc Blaenau Gwent 2011 i 2014

•             Strategaeth Diogelwch Cymunedol Blaenau Gwent 2011 i 2014

•             Strategaeth Adfywio Blaenau Gwent 2008 i 2018

•             Cynllun Datblygu Lleol Blaenau Gwent 2021

Sefydlwyd nifer o grwpiau i ddatblygu a chyflenwi pob un o'r cynlluniau hyn ar gyfer Blaenau Gwent. Galwyd y grwpiau hyn yn bartneriaethau ac roeddent yn cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau yn gweithio yn yr ardal.