Strategaeth Wybodaeth Blaenau Gwent

Mae cyfarwyddyd statudol Llywodraeth Cymru Cydamcanu: Cydymdrechu yn nodi y dylai pob Bwrdd Gwasanaeth Lleol ddatblygu strategaeth alluogi ar gyfer gwybodaeth, ac y dylai hynny  ffurfio rhan o'r Cynllun Integredig Sengl.

Dywed y cyfarwyddyd y dylai cynllunio gwasanaeth gael ei yrru gan ddadansoddiad o angen yn hytrach na galw, ac er mwyn gwneud cynllunio integredig ar sail angen, bod angen ymrwymo adnoddau sylweddol i ddadansoddi'r dystiolaeth.

Mae'r cyfarwyddyd yn amlinellu y dylai strategaeth gwybodaeth nodi sut y bydd y Bwrdd Gwasanaeth Lleol yn gwneud y defnydd gorau o'i adnoddau er mwyn darparu'r wybodaeth gywir ar yr adeg gywir i fod yn sylfaen i'w waith. Ymhellach, mae'n nodi y dylai partneriaid fod yn adnodd lleol a gaiff ei rannu ar gyfer dadansoddi anghenion cyfredol, dylunio ymyriad a gwerthuso effaith ar draws yr holl gynllun integredig sengl.

O fis Ebrill 2013, bydd Bwrdd Gwasanaeth Lleol Blaenau Gwent yn gweithredu Strategaeth Gwybodaeth Partneriaeth Blaenau Gwent, fydd yn anelu i roi dull gweithredu cydlynol ac wedi'i gynllunio'n well at ddefnyddio gwybodaeth ym Mlaenau Gwent, a gyflenwir gan sefydliadau partner allweddol yn cydweithio.

Bydd y strategaeth yn seiliedig ar argymhelliad adroddiad 'Is there something I should know' y Comisiwn Archwilio sy'n amlinellu tri maes penodol i sicrhau fod sefydliadau partner yn defnyddio tystiolaeth gadarn sy'n cefnogi penderfyniadau da.

Beth sydd angen i ni ei wneud? 

Y nodau allweddol ar gyfer Strategaeth Wybodaeth 2013 i 2017 Blaenau Gwent yw: 

Nod Gwybodaeth 1: Creu diwylliant mewn sefydliadau partneriaeth sy'n gwerthfawrogi ac ymelwa ar rym gwybodaeth.

Nod Gwybodaeth 2: Gwneud defnydd effeithlon o bobl arbenigol, broffesiynol ac wedi'u hyfforddi'n dda sy'n gweithio mewn sefydliadau partner.

Nod Gwybodaeth 3: Datblygu data a gwybodaeth ansawdd da a gaiff ei rannu'n effeithlon ar draws sefydliadau partner.