Strategaeth Ymgysylltu Blaenau Gwent

Mae Cydamcanu: Cydymdrechu, cyfarwyddyd statudol Llywodraeth Cymru yn dweud y dylai pob Bwrdd Gwasanaeth Lleol ddatblygu strategaeth alluogi ar ymgysylltu, a ddylai ffurfio rhan o'r Cynllun Integredig Sengl.

Mae Bwrdd Gwasanaeth Lleol Blaenau Gwent yn ymrwymedig i ddatblygu dull a chynlluniau ymgysylltu sy'n mynd ati i gynnwys pobl wrth ddatblygu a gweithredu strategaethau a chynlluniau, a dylanwadu ar ddarpariaeth gwasanaeth.

Bydd Bwrdd Gwasanaeth Lleol Blaenau Gwent yn awr yn edrych ar fynd un cam ymhellach, a datblygu a gweithredu dull partneriaeth at ymgysylltu, gyda bwriad cyffredinol o roi dull wedi'i gydlynu a'i gynllunio'n well i ymgysylltu gyda'r cyhoedd ym Mlaenau Gwent, a gyflenwir gan sefydliadau partner allweddol yn cydweithio.

Bydd y Strategaeth Ymgysylltu yn sicrhau y caiff yr Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru ym Mawrth 2011, a'r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc eu hystyried yn llawn a'u cynnwys mewn gweithgaredd ymgysylltu â'r cyhoedd ym Mlaenau Gwent.

Ymhellach, bydd y dull strategol yn sicrhau y datblygir Cynlluniau Ymgyfraniad Cymunedau yn Gyntaf i gefnogi'r Cynlluniau Gweithredu Clwstwr ar gyfer pob ardal Cymunedau yn Gyntaf a ddynodir ym Mlaenau Gwent.

Beth sydd angen i ni wneud? 

Nodau allweddol Strategaeth Ymgysylltu Blaenau Gwent 2013 i 2017 yw:

Nod Ymgysylltu 1: Datblygu dull gweithredu partneriaeth effeithlon at ymgysylltu ym Mlaenau Gwent.

Nod Ymgysylltu 2: Gwella cydlynu gweithgareddau ymgysylltu ar draws Blaenau Gwent.

Nod Ymgysylltu 3: Annog pobl Blaenau Gwent i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu.